نماهنگ Rise

نماهنگی برگرفته از کلمات مکنونه بهاءالله با اجرای علی یوسفی.

لینک برنامه در یوتیوب: