به دنبال معنا(۵۹) – درد سر تازه

شکیلا و شایان همچنان در باره شیوا باهم اختلاف نظر دارند. برای آقای سماواتی اتفاق رخ داده . . .