حرف امروز- نظم اداری بهائی ق۱

مثال تشکیلات بهائی و روح این دیانت مثل بدن و روح است که تا به همدیگر پیوسته و در ارتباطند زنده و فعال هستند.