لفظ و معنا(۲۳) – سیاست ق۱

سیاست چیست؟ این موضوع برنامه ی این هفته ی لفظ و معناست. رامان شکیب و استاد بهرام فرید از این قسمت در رابطه با سیاست صحبت می کنند.