حرف امروز- احکام در دیانت بهائی

دیانت بهائی برای این ظاهر نشده که شریعتی بر ادیان موجود اضافه کند و تنها عبادات و مناسک دینی را تغییر دهد بلکه مقصد دیانت بهائی برقراری صلح عمومی در جهان است.