پرواز- رمضانعلی بقائی امره‌ای ق۱

بقائی روضه خوان جوانی بود که یک مجتهد او را تحریک کرد که یک بهائی را بکشد و او هنگامی که می خواست ماموریتش را انجام دهد متو جه رازی بزرگ شد.