لفظ و معنا(۲۲) – فرهنگ ق۲ و پایان

در ادامه ی برنامه ی هفته قبل لفظ و معنا رامان شکیب و استاد بهرام فرید در رابطه با فرهنگ در دوران معاصر و نگاه آیین بهائی به این موضوع می پردازند.