آموزه‌های نو – ف۱ ق۲۲

نگاهی به دو مقالۀ «پدر، تو با من خیلی بد رفتار کردی اما من دوستت دارم.» و «پسرِ روحانیِ پدر خود باش!» نوشتۀ سیدنی موریسن.