حرف امروز- ایران

بنا بر اعتقاد بهائیان کشور ایران آینده بسیار درخشانی دارد و بدون شک این آینده فرا میرسد.