لفظ و معنا(۲۱) – فرهنگ ق۱

فرهنگ موضوع این هفته لفظ و معناست. با رامان شکیب و استاد بهرام فرید همراه باشید.