حرف امروز- جدائی دین از سیاست

دین و سیاست دو دنیای دور از هم هستند و ربطی به هم ندارند.