حرف امروز- دشمنان دین

آیا دشمنان هر دینی توانستند از پیشرفت آن دین جلوگیری کنند؟

لینک کوتاه شده این نوشته:
http://persianbahaimedia.org/?p=14621