حرف امروز- دشمنان دین

آیا دشمنان هر دینی توانستند از پیشرفت آن دین جلوگیری کنند؟