حرف امروز- آزادی سیاسی

هیچ چیز خطرناکتر از این نیست که آزادی به کسانی داده شود که ندانند چطور از آن استفاده کنند.