حرف امروز- لزوم پیوند شرق و غرب

حال که خدا همه را یکسان آفریده و فرقی در میان نگذاشته ما هم باید همه را بندگان یک خدای واحد بدانیم و فرقی در میان نگذاریم.