حرف امروز- راههای تحقّق صلح جهانی ق۲

وقتی که مردم به صلح عمومی باور بدارند آنگاه مجمعی تشکیل خواهند داد تا این آرزوی دیرین بشر را جامه عمل بپوشاند.