حرف امروز- راههای تحقّق صلح جهانی ق۱

در طبیعت قانون تنازع بقا حاکم است ولی انسان اسیر طبیعت نیست و نباید باشد.