حرف امروز- دیوان داوری بین المللی

برای رسیدن به صلح همگانی مقدّماتی لازم است که باید فراهم گردد