حرف امروز- تساوی حقوق زنان و مردان

عالم انسانی مانند پرنده ای است که دو بال آن مردان و زنان هستند.