حرف امروز- تعلیم و تربیت

در تعالیم بهائی از سه نوع تربیت نام برده شده است ، تربیت جسمانی ، تربیت انسانی و تربیت روحانی .