شاید شنیده باشید(۱۱۸) – ق۲

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء