رقص طاووس

رقص طاووس (پاکستانی) از گروه Nomad Dancers.