مفاهیم مدنی(۱۴) – آیا دیانت در جامعه لازم و مفید است؟

آیا دیانت در جامعه لازم و مفید است یا اینکه باعث دردسر است و می توان آن را به امور شخصی محدود کرد و از زندگی اجتماعی کنارش گذاشت؟