با اندیشمندان(۱۷۰) – مشورت زن و شوهر باهم ق۲

بررسی بخش بیست و ششم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز. ادامه بحث هفته گذشته نقش مشورت در ایجاد تفاهم و همدلی در زندگی مشترک و شرایط آن.