مفاهیم مدنی(۱۳) – شرایط محفل شور

شرایط اعضاء مجالس مشورت و پارلمانها و نقش انتخاب کنندگان آنها در رساله مدنیّه.