مفاهیم مدنی(۱۲) – منشاء قوانین

آیا قوانین منشاء الهی دارند یا آنکه بشر بدون آنکه از موضع یا منشاء فوق بشری الهام یا کمک بگیرد خود به وضع قوانین اقدام میکند ؟