شاید شنیده باشید(۱۰۷) – ق۱

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء