مفاهیم مدنی(۱۱) – مجوّز جنگ و خشونت ؟

– آیا خشونت و جنگ در بعضی مواقع مجاز است ؟
– علّت ویرانی و تلفات ملّت ایران و سایر کشورهای جهان .