مفاهیم مدنی(۹) – قدرت روحانیّون

آیا رساله ی مدنیّه به نوعی مؤیّد و مروّج قدرت روحانیّون است؟