نماهنگ – شادی طلوعی والاس

ترانه ای برگرفته از یکی از آثار بهایی با اجرای شادی طلوعی والاس .