خبرنگار- ارائه موسیقی ایرانی در صحنۀ بین المللی کنفرانس ای-پی-ای-پی ق۱

گفتگو با صهبا مطلبی، نوازنده محبوب تار و سه تار