مفاهیم مدنی(۸) – ترویج دین الهی

چه روشهائی برای ترویج دین الهی مجاز است ؟