مفاهیم مدنی در رساله مدنیّه(۶) – حکومت غیر دینی

در جامعه ای که اکثر افراد آن متدیّن به یک دین هستند چگونه یک حکومت غیر دینی میتواند اداره امور آن را در دست بگیرد؟