پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

آیین بهایی

video

https://s3.amazonaws.com/birts2/BV/2017/Segments/tv17-032c.mp4 متوجه شديد كه وقتى به ديدن شخصى بيمار ميريد حالش يك...
video

آیا تعلیم و تربیتی‌ مبتنی‌ بر خشونت میتواند نتایج مثبتی به ارمغان آورد؟
video

حس افسردگى دارى؟ غمگينى ؟ اين يك دقيقه را ببين! دنيا را چه ديدى ؟
video

مدرسه هايى مدرن و بر پایه شیوه های نوینِ آموزش و پرورش، تحقّق رؤیایی بود که بسیاری درتلاش رسیدن به آن بودند. "تحق...
video

ازدکترمعین افنانی پرسیدیم که شخصیت حضرت عبدالبهاء به عنوان نگارنده رسالهٔ مدنیه وهمچنین دیگرآثارایشان ازمنظرتاریخ...
video

سرودی با عنوان بهاءالله. لینک یوتیوب:
video

اگر شما پرنده بوديد حس پروازتون چطورى بود؟ اوج مى گرفتيد؟ يا همين پايين ها سير مى كرديد؟
video

اگر از فردا به ما بگن اكسيژن پولى شده بوالله هممون ميريم صف مى كشيم! روزانه نفس عميق مى كشى؟ لینک یوتیوب:
video

از دکتر معین افنانی پرسیدیم که نگارنده رسالهٔ مدنیه کیست و دیدگاه او از چه جنبه‌ای درخور اهمیت است؟
video

سالهاست به دنبال آن ميگردیم. انقلاب ها برای رسيدن به آن به وقوع پيوسته، فلسفه ها در وصفش شكل گرفته و قوانين متعدد...
Followers
Subscribers
Subscribers