پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

نگاه

برنامه نگاه، نگاه ما و شما است به دنیای امروز. نگاهی‌ است به زندگی افرادی که می‌‌خواهند نقش سازنده‌ای در این دنیا ایفا کنند. این برنامه همچنین نیم نگاهی‌ دارد به عالم هنر و موسیقی‌.
video

این برنامه نگاهی دارد به جوانان و نقش آنها در ساختن جامعه بهتر. میهمان این هفته هوتن رحمانیان می‌باشد. هوتن از فا...
video

این برنامه نگاهی دارد به جوانان و نقش آنها در ساختن جامعه بهتر. میهمان این هفته پگاه اوجی.
video

این برنامه نگاهی دارد به جوانان و نقش آنها در ساختن جامعه بهتر. میهمان این هفته کاوه نظیری پور.
video

در این برنامه نگاه با سینا و فعالیت‌های ایشان در زمینه توان دهی‌ روحانی نوجونان آشنا می‌شویم. همچنین سعی‌ می‌کنیم...
video

در این برنامه نگاه٬ با سینا و فعالیت‌های ایشان در زمینه توان‌دهی‌ روحانی نوجونان آشنا می‌شویم. همچنین سعی‌ می‌کنی...
Followers
Subscribers
Subscribers