سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶

سخنرانی

جامعه بهائی هر ساله کنفرانس های متعددی را در کشورهای مختلف برگزار میکند. در این مجموعه شما با بخش هایی از سخنرانی های اندیشمندان و پژوهشکران دربرخی از این کنفرانس ها آشنا میشوید.
audio

بخش دوّم سخنرانی با عنوان "از طهران تا عکّا" که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ...
audio

بخش اوّل سخنرانی با عنوان "از طهران تا عکّا" که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ...
audio

بخش سوّم و پایانی سخنرانی با عنوان "امنیّت جمعی : استراتژی های امید بخش" که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن دو...
audio

بخش دوّم سخنرانی با عنوان "امنیّت جمعی : استراتژی های امید بخش" که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران ف...
audio

بخش اوّل سخنرانی با عنوان "امنیّت جمعی : استراتژی های امید بخش" که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران ف...
audio

بخش چهارم و پایانی سخنرانی با عنوان "بسوی عدالت جهانی" که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرا...
audio

بخش سوّم سخنرانی با عنوان "بسوی عدالت جهانی" که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ...
audio

بخش دوّم سخنرانی با عنوان "بسوی عدالت جهانی" که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ...
audio

بخش اوّل سخنرانی با عنوان " بسوی عدالت جهانی " که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سا...
audio

بخش سوّم و پایانی سخنرانی با عنوان "بیم ها و امیدها در امر وکالت در ایران" که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن ...
Followers
Subscribers
Subscribers