سپهر سخن

در مجموعه سپهر سخن٬ نیوشا راد همراه با کارشناس برنامه جناب بهرام فرید به بررسی برخی از بیانات و آثار آئین بهائی می‌پردازند.

فصل دوم - حضرت باب فصل اول - حضرت بهاءالله

سپهر سخن

در مجموعه سپهر سخن٬ نیوشا راد همراه با کارشناس برنامه جناب بهرام فرید به بررسی برخی از بیانات و آثار آئین بهائی می‌پردازند.

فصل دوم - حضرت باب فصل اول - حضرت بهاءالله
سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی