لفظ و معنا

درباره این برنامه:

لفظ و معنا برنامه‌ای است که در آن موضوعات اجتماعی از دیدگاه دیانت بهایی مورد بررسی قرار می‌گیرند. موضوعاتی مثل دینداری، موسیقی، زبان، اخلاق و بسیاری موضوعات دیگه. جناب آقای بهرام فرید، کارشناس، و رامان شکیب، مجری این برنامه هستند. لفظ و معنا شنبه ها از رادیو پیام دوست پخش میشود.

 لفظ و معنا

درباره این برنامه:

لفظ و معنا برنامه‌ای است که در آن موضوعات اجتماعی از دیدگاه دیانت بهایی مورد بررسی قرار می‌گیرند. موضوعاتی مثل دینداری، موسیقی، زبان، اخلاق و بسیاری موضوعات دیگه. جناب آقای بهرام فرید، کارشناس، و رامان شکیب، مجری این برنامه هستند. لفظ و معنا شنبه ها از رادیو پیام دوست پخش میشود.

سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers