چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶

بازتاب

بازتاب در تلاش است تا با حضور کارشناسان بهائی و غیر بهائی به طرح مطالب اجتماعی اعتقادی وتفکر برانگیز پرداخته و به نمایندگی از طرف یک بیننده ی منصف و پرسشگر این مطالب را به چالش بکشد و از این طریق منعکس کننده ی نظرات کارشناسان و بینندگان باشد. این برنامه به منظور مشارکت در گفتمان های روز جوانان ایران و نشان دادن زوایای مختلف یک موضوع و بالمال کمک به حل مشکلات طرح شده در این گفتمان ها با توجه به دیدگاه های بهائی و یا پاسخ به سوالات وشبهات احتمالی جامعه در قبال این مطالب در محیطی صمیمی و آزاد تهیه می گردد. مدت هر برنامه: ٣٠ دقیقه هر دو هفته یکبار
video

خشونت چيست؟ آيا امرى نسبى است و بنابه فراخور زمان و مكان، مولفه هاى آن متفاوت ميشود؟ آيا ارتكاب به خشونت امرى اجت...
video

توسعه روابط فردی و جمعی از طریق گسترش تکنولوژی در دنیای مجازی شمشیر دولبه ای است که در عین محاسنش نیازمند فرهنگیس...
video

گسترش اطلاعات، جلوگیری در انحصاری بودن نشر اخبار و سهولت در دسترسی به منابع و غلبه بر دوری مسافت برای تداوم دوستی...
video

به عقیده بسیاری، ابزار تربیت تشويق و تنبيه است. تنبيه به هرنوعش فيزيكی، كلامی، يا روانی به نوعی با خشونت همراه اس...
video

چگونه ميتوان خرافى بودن يا نبودن اعتقاداتمان را به چالش بكشيم؟ آيا ترديد در اصول روحانى كارائى آنها را كاهش نميده...
video

چقدر به سرنوشت نوشته شده و مقدرات محتوم معتقديد؟ اگر سرنوشت ما از قبل نوشته شده آيا كسى به آن آگاه است؟ تجربه جلس...
video

تساهل و تسامح تا به كجا؟ آيا ميتوان با گمراهان مدارا كرد؟ آيا ائدئولوژى صواب تحمل افكار ضاله را دارد و اساسا جز د...
video

آيا بين سياهى و سفيدى طيفى از رنگ هاى قابل قبول ديگرى وجود دارد؟ از ديدگاه اديان آيا خير و شر دو مطلق آشتى ناپذير...
video

پناهندگى پايان فشارهاست؟ زنان، كودكان، جوانان و سالمندان چگونه از اين معركه جان به در ميبرند و با فرهنگ و محيط نو...
video

آيا پناهندگى پشت پا زدن به تعلقات ملى و وطنى است يا فرار از مواجه شدن با مشكلات؟ ضوابط اطلاق عنوان پناهندگى چيست؟...
Followers
Subscribers
Subscribers