پنج شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

فراسوی فرهنگ رقابت

بررسى آراء و نظریّه هاى پروفسور"مایکل کارلبرگ" در کتاب "فراسوی فرهنگ رقابت" از نظر آئین بهائی. تهیه و اجرای آزاده جاوید وهمراهی سارا احمدی و کارشناس برنامه مازیار فرحبخش.
audio

"دیدگاه جامعه بهائی در باره ی نهاد های اقتصادی. آیا بازار میتواند در مورد خودش بازبینی انجام دهد ؟ نظر آئین بها...
audio

از نظر آئین بهائی آیا وجود مجامع بین المللی برای رسیدن به وحدت کافی است؟ مشورت بهائی چه عناصری دارد؟
audio

جایگزین پیشنهادی پروفسور کارلبرگ برای فرهنگ رقابت کنونی
audio

دیالوگ وتفاوت آن با منا ظره نوع ارتباط در حوزه رسانه و روابط عمومی و مدل های دیگر چگونگی مشورت میان مردم و سازم...
Followers
Subscribers
Subscribers