فراسوی فرهنگ رقابت

بررسى آراء و نظریّه هاى پروفسور"مایکل کارلبرگ" در کتاب "فراسوی فرهنگ رقابت" از نظر آئین بهائی. تهیه و اجرای آزاده جاوید وهمراهی سارا احمدی و کارشناس برنامه مازیار فرحبخش.

فراسوی فرهنگ رقابت

بررسى آراء و نظریّه هاى پروفسور"مایکل کارلبرگ" در کتاب "فراسوی فرهنگ رقابت" از نظر آئین بهائی. تهیه و اجرای آزاده جاوید وهمراهی سارا احمدی و کارشناس برنامه مازیار فرحبخش.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers