حرف امروز

درباره این برنامه: برنامه حرف امروز در هر قسمت نگاهی بسیار کوتاه دارد به موضوعاتی که اصول اعتقادی یا تعالیم اجتماعی در دیانت بهائی هستند. این برنامه هر بار توسّط یکی از گویندگان رادیو پیام دوست که شما با صدای آنها آشنا هستید اجرا میشود.

حرف امروز

درباره این برنامه: برنامه حرف امروز در هر قسمت نگاهی بسیار کوتاه دارد به موضوعاتی که اصول اعتقادی یا تعالیم اجتماعی در دیانت بهائی هستند. این برنامه هر بار توسّط یکی از گویندگان رادیو پیام دوست که شما با صدای آنها آشنا هستید اجرا میشود.

سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers