کوچۀ فرهنگ، پلاک هفت

کوچۀ فرهنگ، پلاک هفت، به تقدیر و تعزیز هنرمندان و اصحاب فرهنگ سرزمینمان اختصاص یافته، با اجرای منا خانی.

کوچۀ فرهنگ، پلاک هفت

کوچۀ فرهنگ، پلاک هفت، به تقدیر و تعزیز هنرمندان و اصحاب فرهنگ سرزمینمان اختصاص یافته، با اجرای منا خانی.
سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی