پنج شنبه, فروردین ۳, ۱۳۹۶

این روزها به یادِ تو

این روزها به یاد تو، یادی است از قربانیان دگر اندیشی و زندانیان ایرانزمین، مردان و زنان و کودکانی که برای احقاق حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسانی خود و همۀ انسانها تلاش و فداکاری میکنند. این روزها به یاد تو، هر دو هفته یکبار، روزهای دوشنبه از صدای رادیو پیام دوست پخش میشود و نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.
audio

زنان و مردان و کودکان بیگناهی که در سختترین شرایط رنج میکشند.
audio

مروری بر چند نامه از زندانیان دگراندیشی در زندانهای جمهوری اسلامی
audio

قطعنامه جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر در ایران
audio

زندانیانی که در اعتراض به نقض حقوق انسانی خود دست به اعتصاب غذا زده اند.
audio

شهروند بهائی و قربانی تعصب و نفرت دینی
audio

شعری از مهوش ثابت، زندانی عقیدتی، به نرگس محمدی، مادر زندانی
audio

هشتاد خانوار ایرانی که باغهای سیب و زمینهای زراعتشان تخریب و تصاحب شد.
audio

شهروند ایرانی - کانادایی و استاد بازنشسته دانشگاه
audio

مروری بر گزارشهایی از وضعیت حقوق بشر در ایران( بازپخش )
audio

مروری بر بیانیه های سازمانهای حقوق بشر پیرامون اعدام های اخیر در ایران
Followers
Subscribers