هم هوایی

تو این مجموعه با هم هر بار سفر میکنیم به یک نقطه از جهان و از مهمانانمون می‌پرسیم که در اون کشور چه برنامه هایی برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حاضرت بهاءالله انجام شده

هم هوایی

تو این مجموعه با هم هر بار سفر میکنیم به یک نقطه از جهان و از مهمانانمون می‌پرسیم که در اون کشور چه برنامه هایی برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حاضرت بهاءالله انجام شده
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers