پنج شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶

سوال از من٬ جواب از مامان

  آرمان که در خانواده‌ای بهائی متولد شده و حال به سن بلوغ رسیده سوال هایی در ذهن دارد که برای دریافت پاسخ به تحقیق می پردازد. مادرش در این راه او را یاری می دهد. نمایش رادیویی "سؤال از من، جواب از مامان" شنبه ها از رادیو پیام دوست.

  سوال از من٬ جواب از مامان

  آرمان که در خانواده‌ای بهائی متولد شده و حال به سن بلوغ رسیده سوال هایی در ذهن دارد که برای دریافت پاسخ به تحقیق می پردازد. مادرش در این راه او را یاری می دهد. نمایش رادیویی "سؤال از من، جواب از مامان" شنبه ها از رادیو پیام دوست.
  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers
  سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی