پنج شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶

به پادشاه ایران

  حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی پس از اظهار امر، نامه و الواحی خطاب به پادشاهان عالم صادر فرمودند از جمله خطاب به ناصرالدین شاه قاجار. این لوح، لوح سلطان نام دارد. در این برنامه نوید توکلی در گفت و گو با جناب استاد وحید خرسندی به لوح سلطان خواهند پرداخت.

  به پادشاه ایران

  حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی پس از اظهار امر، نامه و الواحی خطاب به پادشاهان عالم صادر فرمودند از جمله خطاب به ناصرالدین شاه قاجار. این لوح، لوح سلطان نام دارد. در این برنامه نوید توکلی در گفت و گو با جناب استاد وحید خرسندی به لوح سلطان خواهند پرداخت.
  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers
  سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی