تهران من

تهران، شهری که در آن زندگی می‎کنن، در دلش حرف‌های زیادی دارد. حرف‎هایی که در روزمرگی ما گم شده‌. حرف‌های کمتر شنیده شده. حرف‌هایی که باید دور از هیاهوی هر روزه آهن و گوگرد این روزهای آن شنیده شوند. حرف‌هایی که باید در کف خیابان‌هایش نفس بکشی تا آن‌ها را بشنوی. چهارشنبه ها از رادیو پیام دوست

تهران من

تهران، شهری که در آن زندگی می‎کنن، در دلش حرف‌های زیادی دارد. حرف‎هایی که در روزمرگی ما گم شده‌. حرف‌های کمتر شنیده شده. حرف‌هایی که باید دور از هیاهوی هر روزه آهن و گوگرد این روزهای آن شنیده شوند. حرف‌هایی که باید در کف خیابان‌هایش نفس بکشی تا آن‌ها را بشنوی. چهارشنبه ها از رادیو پیام دوست
سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers