عشق، فرای مرزها

اين مجموعه گزارشی است از زوج ھايی که ازدواج بین نژادی داشته اند. تاثیرات تفاوت ھای فرھنگی بر زندگی آنها، مزايا و مشکلات این ازدواج ھا و درنھایت عشق به یکدیگر و وحدت عالم انسانی در اين برنامه مورد بررسی قرار گرفته است.

video

عشق فرای مرزها – ف۲ ق۱۲

video

عشق فرای مرزها – ف۲ ق۱۱

video

عشق فرای مرزها – ف۲ق۱۰

video

عشق فرای مرزها – ف۲ق۹

video

عشق، فرای مرزها

اين مجموعه گزارشی است از زوج ھايی که ازدواج بین نژادی داشته اند. تاثیرات تفاوت ھای فرھنگی بر زندگی آنها، مزايا و مشکلات این ازدواج ھا و درنھایت عشق به یکدیگر و وحدت عالم انسانی در اين برنامه مورد بررسی قرار گرفته است.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers