پنج شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶

تفکری نو ٬ گفتمانی نو

  به نظر ميرسد که در اين روزگار پر آشوب و در اين ايّام آکنده از جنگ و فقر و ظلم و تعدّى، تنها راه حلّ اين مشکلات، روى آوردن به تفکّرى نو براى ايجاد گفتمانى جديد است. به همين دليل سعى نموديم که با ارائۀ بخشهايى از نقطه نظرات ديانت و جامعه بهائى، گامى موثّر در اين مسير برداريم.

  تفکری نو ٬ گفتمانی نو

  به نظر ميرسد که در اين روزگار پر آشوب و در اين ايّام آکنده از جنگ و فقر و ظلم و تعدّى، تنها راه حلّ اين مشکلات، روى آوردن به تفکّرى نو براى ايجاد گفتمانى جديد است. به همين دليل سعى نموديم که با ارائۀ بخشهايى از نقطه نظرات ديانت و جامعه بهائى، گامى موثّر در اين مسير برداريم.
  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers
  سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی