رگ جهان

Banner_RageJahan_Category

در این مجموعه به بررسی رسالۀ مدنیّه یکی از آثار اوّلیّۀ حضرت عبدالبهاء مبیّن آثار دین بهائی می‌پردازیم. حضرت عبدالبهاء در این رساله تلاش میکنند که تا توجّه همۀ قشرهاى جامعۀ ايرانى، به ديدگاه هاى جديدى در مورد تجدّد، اصلاحات ادارى و خردگرائى اجتماعى و فرهنگى را جلب کنند. ايشان وظيفه اخلاقى خود می‌داند که مسئلۀ پيشرفت و ترقى ايران را مورد بحث قرار دهد.

رگ جهان

Banner_RageJahan_Category

در این مجموعه به بررسی رسالۀ مدنیّه یکی از آثار اوّلیّۀ حضرت عبدالبهاء مبیّن آثار دین بهائی می‌پردازیم. حضرت عبدالبهاء در این رساله تلاش میکنند که تا توجّه همۀ قشرهاى جامعۀ ايرانى، به ديدگاه هاى جديدى در مورد تجدّد، اصلاحات ادارى و خردگرائى اجتماعى و فرهنگى را جلب کنند. ايشان وظيفه اخلاقى خود می‌داند که مسئلۀ پيشرفت و ترقى ايران را مورد بحث قرار دهد.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers