پنج شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶

دزد در شب

  نمایشی رادیویی برگرفته از کتاب "دزد در شب" نوشته ویلیام سیرز در ارتباط با بشارات کتاب انجیل در مورد دو ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله .

  دزد در شب (۳۰(

  دزد در شب (۲۹)

  دزد در شب (۲۸)

  دزد در شب (۲۷)

  دزد در شب (۲۶)

  دزد در شب

  نمایشی رادیویی برگرفته از کتاب "دزد در شب" نوشته ویلیام سیرز در ارتباط با بشارات کتاب انجیل در مورد دو ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله .

  دزد در شب (۲۵)

  دزد در شب (۲۴)

  دزد در شب (۲۳)

  دزد در شب (۲۲)

  دزد در شب (۲۰)

  دزد در شب (۱۹)

  دزد در شب (۱۸)

  دزد در شب (۱۷)

  دزد در شب (۱۶)

  دزد در شب (۱۵)

  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers
  سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی